Põhikiri

TARTU SPORDIVETERANIDE KOONDISE

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. TARTU SPORDIVETERANIDE KOONDIS (edaspidi kasutatud ametlikku lühendit - TSVK) on loodud Tartu linna ja maakonna veteraniikka jõudnud spordihuviliste aktiivsele sportlikule tegutsemisele kaasaaitamiseks. TSVK tegevus on rajatud tema liikmete vabatahtlikule initsiatiivile ja demokraatlikele printsiipidele ning ühendab oma ridadesse füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

1.2. TSVK juhindub oma tegevuses Eestis kehtivatest seadusandlustest ja oma põhikirjast ning Eesti Spordi Hartast;

Oma õiguste teostamiseks on TSVK -l õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja kohtute poole;

1.3. TSVK on kasumit mittetaotlev juriidiline isik. Tal on nimeline pitsat ja finantsoperatsioonide teostamise õigus. TSVK hoiab oma rahalisi vahendeid enda poolt valitud pankades kodu- ja välismaal;

1.4. TSVK-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise õigus;

1.5. TSVK tegevust juhib Tartus asuv juhatus;

1.6. TSVK asukohasaadressiks on Tartu linn;

1.7. TSVK on asutatud 10.detsembril 1961.a..

2. TSVK TEGEVUSE PÕHIÜLESANDED JA EESMÄRGID

2.2. Sporti harrastavate ja spordihuviliste spordiveteranide tegevuse ühendamine tervise, kehalise tubliduse ja spordimeisterlikkuse säilitamiseks ning parandamiseks;

2.2. Spordiveteranide võistluste organiseerimine ja kaasabi osutamine TSVK lliikmete osalemisel kohalikel, vabariiklikel ning rahvusvahelistel võistlustel;

2.3. Kohalike võistluste kalenderplaani koostamine ja kinnitamine;

2.4. Arendada aktiivset seltskondlikku tegevust koondise raames ja ka väljaspoole sportliku tegevuse toetamise eesmärgil;

2.5. Koostöö Eesti Spordiveteranide Liiduga oma tegevuse organiseerimisel;

2.6. Veteranide spordialase info levitamine, trükiste koostamine ja väljaandmine;

2.7. Viia spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostada tehinguid koondise kasutuses ja omanduses oleva Lagedi Puhkebaasiga, korraldada loteriisid ja ennustusvõistlusi ning sõlmida sponsor- ja reklaamilepinguid.

3.TSVK LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 TSVK liikmeks võivad olla kõik soovijad: naised, kes on vähemalt 35 aastat vanad ja mehed, kes on vähemalt 40 aastat vanad, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt koondise tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemeksu;

3.2 TSVK liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa TSVK eesmärkide elluviimisele, osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt koondise tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ning regulaarselt liikmemaksu;

3.3 TSVK liikme vastuvõtu otsustab TSVK juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaastase liikmemaksu suuruse ning nende tasumise tähtaja füüsilisest isikust liikmetele ja juriidilisest isikust liikmetele kinnitab koondise üldkoosolek;

3.4 Liikmelisust koondises ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada;

3.5 Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme tegevuse lõpetamise korral nende liikmelisus koondises lõpeb;

3.6 TSVK liikmest lahkumine toimub liikme avalduse põhjal või TSVK juhatuse otsuse alusel (ebaväärikas käitmumine, liikmemaksu mittetasumine 2 aasta vältel jms);

3.7 Väljaarvatud liikmele tuleb väljaarvamise otsusest ja põhjusest kirjalikult teatada. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist koondise üldkoosoleku poolt;

3.8 Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

3.9 TSVK liikmetel on õigus:

osavõtta TSVK poolt korraldavatest võistlustest ja üritustest, valida ja olla valitud TSVK juhtorganitesse, esindada koondist (juhtorganite volitusel) teistes organisatsioonides ja üritustes, esitada arupärimisi ja ettepanekuid koondise valitavate organite tegevuse kohta, esitada koondise juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks, kasutada kehtestatud korras TSVK sümboolikat ja vara, koondisest väljaastuda.

3.10 TSVK liikmed on kohustatud :

jälgima TSVK põhikirja ja täitma TSVK juhtorganite otsuseid ja korraldusi, võtma aktiivselt osa TSVK tegevusest, tegelema aktiivselt spordiharrastusega, tasuma õigeaegselt liikmemaksu, heaperemehelikult kasutama koondise vara ja Lagedi Puhkebaasi, hoidma ja kaitsma koondise head nime ning seisma koondise eesmärkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi saab liikmetele kehtestada koondise juhatus, omades eelnevalt selleks nende liikmete nõusoleku.

2. TSVK JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

4.1 TSVK kõrgeimaks organiks on koondise liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Igal koondise liikmel on üks hääl. Hääletamisest võib osavõtta koondise liige või tema esindajana ( koondise liige) , kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Üldkoosoleku tegevuse kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.1.1 TSVK üldkoosoleku pädevuses on:

a) koondise põhikirja muutmine;

b) koondise tegevuse eesmärgi muutmine, ühinemise, jagunemise, lõpetamise otsustamine;

c) koondise liikmeks sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise tähtaja määramine;

d) koondise esimehe ja juhatuse liikmete volituste aja ning juhatuse liikmete arvu kinnitamine;

e) koondise esimehe ja juhatuse liikmete valimine, koondise revidendi määramine, juhatuse auliikmete kinnitamine;

f) TSVK juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;

g) perspektiivplaanide (tegevuse, spordiürituste kalendri, finantsmajandusliku) kinnitamine järgmiseks tegevusaastaks;

4.1.2 TSVK üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest;

c) muudel juhtudel, kui TSVK huvid seda nõuavad;

4.1.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 33 % + 1 koondise liikmetest. Juhul, kui vajalikku kvoorumit kokku ei saada, määrab juhatus uue koosoleku läbiviimise päeva. Uus koosolek tuleb läbiviia mitte varem kui 10 päeva pärast ning mitte hiljem kui 30 päeva pärast esimest korda kokkukutsutud üldkoosoleku päevast arvates. Teist korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb vähemalt kaks liiget;

4.1.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koondise liikmetest või nende esindajatest;

4.1.5 TSVK põhikirja muutmise, reorganiseerimise või tegevuse lõpetamisel on vajalik vähemalt 2/3 koosolekust osavõtvate liikmete või nende esindajate nõusolek;

4.1.6 TSVK üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel;

4.2 TSVK üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib koondise tegevust TSVK üldkoosoleku poolt valitud, 4 - 7 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed esindavad TSVK-d kõigis õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud esimees, kes esindab koondist ainuisikuliselt;

4.2.1 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende seas esimees, kes juhatab juhatuse koosolekut;

4.2.2 Juhatuse koosolekul võetakse otsused vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolekud protokollitakse ja kirjutatakse alla koosoleku juhataja ja protokollija poolt;

4.2.3 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

3. TSVK JUHATUSE PÄDEVUSSE KUULUB

3.1. koondise üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

3.2. koondise tegevuse kõigi jooksvate küsimuste lahendamine;

3.3. kalendriaasta tegevus-, spordiürituste kalender-,finantsmajanduslike plaanide, võistlusjuhendite ja nende eelarvete kinnitamine ning ellurakendamine, täitmise käigu kontrollimine;

3.4. koondise liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamine, töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine;

3.5. koondise finantside ja varade käsutamine, lepingute sõlmimine ja taotluste esitamine ning aruandluse korraldamine ja hoiukontode haldamine;

3.6. koondise põhikirja sätete täitmise jälgimine, vajadusel põhikirja täiendamise ja muutmise ettepanekute väljatöötamine ja esitamine koondise üldkoosolekule;

3.7. koondise välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

3.8. toetuste ja autasude määramine;

3.9. koondise esindamine spordi- ja teistes organisatsioonides ja asutustes;

3.10. koondise juhatuse esimees tegutseb põhikirja alusel ning esindab koondist kõigis organisatsioonides ja asutustes, sõlmib vajadusel raamlepinguid ning annab välja volikirju. Juhatuse esimeest võivad vajadusel asendada juhatuse teised liikmed.

4. TSVK VAHENDID JA VARA

6.1 TSVK vahendid ja vara moodustavad:

6.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksud;

6.1.2 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ja toetused;

6.1.3 toetused kohaliku omavalitsuse eelarvest;

6.1.4 eraldised Eesti Spordiveteranide Liidult;

6.1.5 riiklikud eraldised ja annetused;

6.1.6 eraldised ja toetused sihtkapitalidelt ja asutustelt;

6.1.7 kingitused ja pärandid;

6.1.8 koondise põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tasulistest spordiüritustest laekunud sissetulekud, sponsor- ja reklaamlepingute, loteriide, intresside ja muude laekumiste tulud;

6.1.9 tegevuse kindlustamiseks vajalike materjalide ja varade soetamised;

6.1.10 muud sissetulekud, mis on laekunud kooskõlas Mittetulundusühingute seaduse sätetega;

6.2 Koondise vahendid ja vara kuulub koondisele. Neid kasutatakse vastavalt põhikirjale mittetulunduslikel eesmärkidel ning vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale;

6.3 TSVK majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril;

6.4 TSVK maksab makse riigi-ja kohalikku eelarvesse õigusaktidega kehtestatud korras ning esitab statistilised aruanded;

6.5 TSVK peab vahendite ja varade üle raamatupidamisarvestust ja aruandlust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Koostab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed

5. TSVK FINANTSTEGEVUSE KONTROLLIMINE

7.1 TSVK finantstegevust kontrollib üldkoosoleku poolt määratud revident;

7.2 TSVK revident revideerib TSVK finants-majanduslikku olukorda ja TSVK tegevust, dokumentatsiooni ning asjaajamist. Koostab revideerimise akti;

7.3 Revident annab oma tegevusest ja revideerimisest aru TSVK üldkoosolekule;

7.4 Revident ei tohi kuuluda TSVK juhatuse koosseisu.

6. TSVK ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE NING TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1 TSVK ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt Mittetulundusühingute seadusele TSVK liikmete üldkoosoleku otsusega, kui ühinemise ja jagunemise küsimus oli ette nähtud üldkoosoleku päevakorras.

8.2 TSVK tegevus lõpetatakse:

8.2.1 Üldkoosoleku otsuse alusel, kui TSVK lõpetamine oli lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ja sellest oli ettenähtud korras TSVK liikmetele teatatud ning koosolekul oli esindatud üle 2/3 liikmetest ja TSVK tegevuse lõpetamise poolt hääletas üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest;

8.2.2 Õigusaktide alusel (kohtuotsusega sundlõpetamine, pankrotiavalduse alusel, vms.).

7. TSVK LIKVIDEERIMINE

9.1 TSVK tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ettenähtud teisiti;

9.2 Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus;

9.3 Likvideerijad lõpetavad TSVK tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded. Järelejäänud TSVK vahendid ja vara annavad üle Eesti Spordiveteranide Liidule (ESVL);

9.4 TSVK tegevuse lõppemisel kustutatakse TSVK likvideerijate avalduse põhjal registrist. Likvideerijad annavad TSVK materjalid Eesti Spordiveteranide Liidule.

10.TSVK PÕHIKIRJA REGISTREERIMINE

TSVK põhikiri registreeritaks kehtestatud korras.

Muudatused ja täiendused Tartu Spordiveteranide Koondise põhikirjas on tehtud ning muudetud ja täiendatud põhikiri on vastu võetud TSVK liikmete üldkoosolekul Tartus 28. mail 2004. a.